1. Prawa autorskie i pokrewne oraz wizerunek

1.1 Uczestnik 21. Festiwalu Pieśni Sakralnej (każdy członek chóru, scholi lub zespołu) biorący w nim udział nieodpłatnie:

a. wyraża zgodę na dokonywanie przez organizatorów i osoby przez niego wyznaczone utrwalania audialnego, wizualnego i audiowizualnego jego artystycznych wykonań mających miejsce w ramach trwania wydarzenia oraz przenosi na Stowarzyszenie Fletnia Pana wszelkie prawa majątkowe do tych artystycznych wykonań,

b. wyraża zgodę na utrwalanie audialne, wizualne i audiowizualne swojego wizerunku podczas trwania wydarzenia oraz zezwala Stowarzyszeniu Fletnia Pana na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w wydarzeniu,

c. upoważnia Stowarzyszenie Fletnia Pana do wykonywania jego osobistych praw związanych z artystycznymi wykonaniami i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający organizatorów w wykonywaniu ich praw nabytych na podstawie niniejszego dokumentu,

d. przenosi na rzecz Stowarzyszenia Fletnia Pana prawo do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych do artystycznych wykonań, o których mowa w niniejszym dokumencie oraz zezwala organizatorowi na korzystanie z jego artystycznych wykonań i wizerunku w zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego prawa, uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczanie artystycznych wykonań i wizerunku jego imieniem i nazwiskiem.

1.2. Przeniesienie i udzielenie praw, o których mowa w pkt. 1.1 jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności:

a. wszelkie utrwalanie i zwielokrotnienie, wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką w dowolnym systemie lub formacie na wszystkich nośnikach ,

b. wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonym zgodnie z lit. a powyżej – wprowadzanie ich do obrotu, najem dzierżawa, użyczanie,

c. wszelkie inne rozpowszechnianie (emisja na żywo, nadawanie, reemitowanie każdą dowolną techniką, wszelkie publiczne udostępnianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie i wystawianie).

1.3. Przeniesienie i udzielenie praw wymienionych powyżej następuje z chwilą artystycznych wykonań. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową artystycznych wykonań. W zakresie praw nabywanych na podstawie niniejszego dokumentu Stowarzyszeniu Fletnia Pana przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Data publikacji: 23.01.2023 r.